Galerie Peter Herrmann

Pos1
Nomguih'e pe'e Malomguguih'e
Weiter

Pfeife mit Hammelkopf und Spinnenmotiv
Fourneau de pipe à tête d'âne, avec motifs d'araignées

Foumban / Bamum
H 15,5 cm

© Klaus Paysan
Galerie Peter Herrmann, Berlin 2004