Galerie Peter Herrmann

Pos1
Ancient Art from Africa
Weiter


Pfeife. (Hahn/Kopf)
Grasland, Kamerun
Gelbguß, Eisen, 51,5 cm

Gesammelt 1960er.

Pipe. (Rooster/Head)
Grasfields, Cameroon
Brass, Iron, 51,5 cm

Collected 1960's.